Gebruiksvoorwaarden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website www.tandenpoetstips.nl. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website en alle bijbehorende onderdelen en subdomeinen (hierna tezamen aangeduid als de “Website”)

Algemeen

De Website wordt beheerd door een professionele redactie. De Website is bedoeld voor personen die zich in Nederland en België bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de Website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met de gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Contactgegevens van tandenpoetstips.nl
Email: redactie@tandenpoetstips.nl
Telefoon: 030 269 0106

D4500 – tandenpoetstips.nl
Keurenplein 41
1069 CD Amsterdam

Let op: voor pakketpost, neem eerst contact met ons op!

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, logo’s, geluiden, software en andere materialen op de Website zijn eigendom van tandenpoetstips.nl, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. U mag deze niet vermenigvuldigen, openbaar maken of anderszins gebruiken, behoudens voorzover dit door expliciet door tandenpoetstip.nl is toegestaan.

Voor elk ander gebruik is de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het derhalve zonder onze expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming onder meer verboden is om een (kopie) van (een gedeelte van) de Website en/of daarop geplaatste merken of logo’s te gebruiken voor commerciële doeleinden, of om (een gedeelte van) de Website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud Website

U gebruikt de informatie en gegevens op de Website voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid, zoals verwoord in onze disclaimer. De informatie op de Website wordt gegeven in de huidige staat en op basis van beschikbaarheid. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de informatie op de Website wordt gegeven als indicatie. Dat geldt in het bijzonder voor de informatie met betrekking tot medische kwesties. U moet altijd professioneel advies inwinnen over alle gebieden die op de Website genoemd worden wanneer u ook maar de geringste twijfel heeft. De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld ter informatie, en is op niet bedoeld en niet geschikt om een medisch consult met een bevoegde deskundige te vervangen. Met de informatie, meningen en aanbevelingen op de Website wordt niet beoogd om de zorg van uw eigen tandarts of mondhygiënist te vervangen. Voordat u enige beslissing neemt op basis van enige informatie op de Website, dient u altijd uw arts of andere bevoegde medische deskundigen te raadplegen.

Hoewel wij de inhoud van de Websites zorgvuldig reviseren, geeft tandenpoetstips.nl geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, ten aanzien van de inhoud van de Website. In het bijzonder garandeert tandenpoetstips.nl niet dat de inhoud van de Website juist, actueel en volledig is, geschikt is voor een bepaald doel of geen inbreuk maakt op rechten van derden. Ook garandeert tandenpoetstips.nl niet dat de Website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten, virussen of bugs. Hoewel wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om virussen en andere schadelijke codes van de Websites te weren, kan tandenpoetstips.nl niet garanderen dat dit het geval is, en tandenpoetstips.nl is niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke codes. Daarom raden wij u aan om alle mogelijke voorzorgmaatregelen te nemen voordat u informatie downloadt van deze Website.

Gedragsregels

U stemt ermee in om de Website uitsluitend te gebruiken voor rechtmatige doeleinden en op een wijze die geen schade berokkent aan, of inbreuk maakt op, de rechten van tandenpoetstips.nl of enige derde inclusief andere gebruikers van de Website. Verboden handelingen zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het aanvallen, of leed of overlast veroorzaken bij een ander, het verzenden van onwettige, ongepaste, obscene of beledigende onderwerpen, het verstoren van de normale stroom van de dialoog op de Website, het plaatsen of uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen berokkenen aan tandenpoetstips.nl of aan enige derde.
tandenpoetstips.nl behoudt zich het recht voor om ingeval u wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt passende maatregelen jegens u te nemen waaronder de opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Website. Ook behoudt tandenpoetstips.nl zich het recht voor de schade die zij als gevolg hiervan lijdt op u te verhalen.

Door u verstrekte informatie of ander materiaal

Indien u informatie of ander materiaal (zoals tekst, foto’s, video- of geluidsmateriaal) via de Website aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat wij deze informatie of dit materiaal kunnen gebruiken. Door de verstrekking verleent u tandenpoetstips.nl een niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar en voor sublicentie vatbaar recht om de door u via onze Website verstrekte informatie of materiaal (al dan niet als onderdeel van andere informatie of materiaal) te gebruiken, kopiëren, wijzigen, bewerken, vertalen, distribueren, publiceren en anderszins publiek toegankelijk te maken, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of vergoeding aan u of anderen en geldend voor alle nu bekende of later ontwikkelde media.

U garandeert dat u alleen informatie of materiaal verstrekt als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
– de informatie of het materiaal is uw eigen oorspronkelijke werk en u hebt het recht om dit aan tandenpoetstips.nl ter beschikking te stellen, voor alle bovengenoemde doeleinden;
– de informatie of het materiaal is niet onwettig, lasterlijk, beledigend, ontregelend, kwetsend, bedreigend, beschadigend, obsceen, schendend, seksueel georiënteerd, racistisch of anderszins ongewenst, of op enige andere wijze onacceptabel;
– de informatie of het materiaal wordt niet verstrekt voor reclamedoeleinden;
– de informatie of het materiaal is niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, maakt geen inbreuk op enige rechten van derden en is ook niet anderszins onrechtmatig.

U bent als enige verantwoordelijk voor het nakomen van de genoemde garanties en vrijwaart tandenpoetstips.nl tegen alle vorderingen van derden als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden in verband met de door u verstrekte informatie of materiaal. tandenpoetstips.nl heeft het recht om haar volledige schade en die van aan haar gelieerde ondernemingen (waaronder maar niet beperkt tot eventuele boetes, reputatieschade en advocaat- of andere juridische kosten) op u te verhalen als de genoemde garanties niet worden nagekomen.

Aan de Website gekoppelde Sites van derden (gelinkte sites)

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons) naar websites, platforms en applicaties van derden (“Sites van derden”). Deze verwijzingen zijn op de Website opgenomen, omdat tandenpoetstips.nl op enig moment van mening was dat dit passend was, gelet op de inhoud van en diensten op deze Sites van derden. Hieronder vallen tevens affiliatielinks. Dit betekent niet automatisch dat tandenpoetstips.nl verbonden is aan deze Sites van derden. tandenpoetstips.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de Sites van derden of voor het gebruik door andere gebruikers, en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van Sites van derden die gelinkt zijn aan de Website.

Privacy en persoonsgegevens

Indien u op de Website, via email en/of andere online middelen en communicaties persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is ons Privacybeleid van toepassing. Het Privacybeleid maakt een integraal onderdeel uit van deze gebruiksvoorwaarden en is hier te vinden. Wij raden u aan het Privacybeleid goed te lezen voordat u ons persoonsgegevens verstrekt.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden treden in werking, zodra deze op de Website zijn geplaatst. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing.

Indien u een vraag of klacht heeft over deze Website of gebruiksvoorwaarden neem dan contact met ons op via redactie@tandenpoetstips.nl.

Geef een reactie

Sluit Menu